Huishoudelijk reglement

Huisregels van de Arnhem Falcons

 • Van spelers en verenigingsvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij bij wedstrijden de verenigingskleding dragen;
 • Wit is de enige kleur die is toegestaan in combinatie met het wedstrijdtenue;
 • Spelers en verenigingsvertegenwoordigers in verenigingskleding, dienen zich aan de maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden te houden;
 • In het Falcons wedstrijdtenue mag niet gerookt of alcohol gedronken worden!
 • Het wedstrijdtenue, of onderdelen daarvan, mogen enkel na goedkeuring van een bestuurslid, teammanager of coach mee naar huis genomen worden. Bij verlies van een onderdeel van het wedstrijdtenue kan een boete opgelegd worden gelijk aan de vervangingswaarde;
 • Gedrag van de spelers of verenigingsvertegenwoordigers, of anderen die aan de Falcons zijn verbonden (toeschouwers), welke resulteert in een boete opgelegd door de American Football Bond Nederland of andere officiële instanties, worden op de betrokken personen verhaalt.
 • Aan het niet (tijdig) nakomen van financiële verplichtingen zijn sancties verbonden, waaronder het niet meespelen/trainen of zelfs royement;
 • Alle verenigingsvertegenwoordigers, waaronder spelers, dienen tijdig met uitrusting bij trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn, Voor trainingen staat 10 minuten voor aanvang, bij wedstrijden 2 uur, tenzij anders wordt aangegeven.
 • Het tijdstip genoemd voor het verzamelen bij uitwedstrijden is de vertrektijd. Men dient 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. Is dit niet haalbaar, dient men zo spoedig mogelijk de teammanager, coach of een bestuurslid hiervan op de hoogte te stellen. Het is voor de aanwezigen toegestaan om exact op het aangegeven tijdstip te vertrekken zonder rekening te houden met personen die te laat zijn (zonder bericht);
 • Het is niet toegestaan om zich achter de bar, of andere plaatsen waar verenigingsvertegenwoordigers haar/zijn (vrijwilligers)werk uitvoert, te bevinden, tenzij deze daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen!
 • Alle financiële handelingen, m.b.t. de Falcons (clubhuis, merchandising) dient men direct te betalen. Er gebeurd niets op de pof;
 • In en nabij de teamzone, wedstrijdveld of trainingsveld mag niet gerookt worden;
 • Gezamenlijk vervoer dient altijd rookvrij te zijn, tenzij alle passagiers overeenkomen dat er wel gerookt mag worden;
 • Een lid van de Arnhem Falcons heeft rechten en plichten:
  Rechten zijn bijvoorbeeld; de mogelijkheid om mee te trainen, te spelen als de coach dit aangeeft, bestuursleden ter verantwoording roepen.
  Plichten zijn bijvoorbeeld; de vereniging te helpen met voorkomende klussen noodzakelijk om de doelstellingen van de vereniging te realiseren zoals kantinedienst, kleedkamers opruimen, veld belijnen, veld opbouwen, chainen, etc.
 • Geblesseerde spelers, die mobiel zijn, zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Zij kunnen de coachingstaff bijstaan in hun werkzaamheden, Tevens is hun aanwezigheid belangrijk voor de teamgeest;
 • Uitgaven die meer dan dan 20% van het budget bedragen, vereisen goedkeuring van de Algemene ledenvergadering. Het bestuurslid, onder wiens beleid de uitgaven gedaan worden, dienen deze uitgave tijdig aan te kondigen. Ad hoc beslissingen zijn in het belang van de vereniging enkel toegestaan als de vereniging schade kan ondervinden van het niet plegen van deze uitgave;
 • Alle leden, ook diegene die van contributiebetaling ontheven zijn, dienen aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Is het niet mogelijk aanwezig te zijn, dient men dit bij de secretaris aan te geven. Het stemrecht vervalt automatisch aan de voorzitter, tenzij de stemgerechtigde zijn of haar stem schriftelijk heeft overgedragen aan een derde. Deze machtiging dient men ruim voor aanvang van de vergadering aan de secretaris te tonen en deze een afschrift hiervan te overhandigen. De Falcons kennen geen quorum op de vergaderingen tenzij er gestemd moet worden over vraagstukken die niet vermeld zijn op de agenda.
 • De contributie kan alleen voldaan worden door automatische overschrijving/incasso ten name van de vereniging op haar bankrekening;
 • Het bestuur kan een beroep doen op de leden om bepaalde activiteiten ten behoeve van sponsoren uit te voeren.
 • Als aanvulling de algemene ’Normen en Waarden’ van de Arnhem Falcons American Football.
 • We hebben respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen
 • We handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden
 • We respecteren verschillen in levensbeschouwing en cultuur
 • We durven in de groep met een eigen standpunt te komen
 • We houden rekening met gevoelens en wensen van anderen
 • We durven in de groep steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt
 • We nemen verantwoordelijkheid voor de te verrichten taken
 • We kunnen gedragsimpulsen/emoties beheersen